'Hier ontdek je jouw talenten'

Leesproblemen en Dyslexie

Leesproblemen

In iedere klas zitten sterke en zwakke lezers. Bij sterke lezers is de ontwikkeling van het lezen vrij snel opgang gekomen. Een zwakke lezer heeft veel meer moeite met lezen en moet ook veel meer oefenen om tot het automatisch herkennen van tekst te komen.

Zwakke lezers zijn zeer gevoelig voor positieve of negatieve factoren in hun omgeving. Zij zullen eerder een leesachterstand ontwikkelen als zij in een grote groep zitten. Extra individuele orthopedagogische ondersteuning is in zon geval raadzaam, omdat kinderen na 2 jaar achterstand moeilijk weer bij trekken.

Wat is dyslexie

Van de groep langzame lezers zijn volgens Blomert (2002) nog geen 4% van de kinderen dyslectisch.

Dyslexie is een specifiek lees- en spellingprobleem, waarbij de kinderen moeite hebben met het verklanken van woorden en het oproepen van bijbehorende tekens uit het geheugen. Verder spreken we van een specifiek probleem, omdat het probleem met lezen en spellen niet wordt veroorzaakt door een lager intelligentieniveau. Ook kan het probleem niet verklaard worden op basis van onvoldoende onderwijs en ondersteuning.

Kinderen met dyslexie hebben in de regel twee jaar achterstand ten opzichte van hun klasgenootjes. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate de ontwikkeling van schoolse vaardigheden, die op basis van het intelligentieniveau niet voorspeld kan worden. Om goed te kunnen begrijpen wat een lees- en spelprobleem inhoud voor een dyslectisch kind, gebruiken wij graag een voorbeeld. Probeer onderstaande tekst zo snel en goed mogelijk te lezen:

Natuurlijkziendyslectischekinderenweldespatiestussen iederwoordenisdithulpmiddelhandigvoorhenmaartochhebben zeveelmoeitemethetontdekkenvanherkenbarelettercombinaties enwoordendaaromisditeenmoeizamewegwaarbijjeiedereletterapart moetverklankenzodatjedelolvanhetlezennietbegrijptenzekerniet alsjeopdezemanierhonderdpaginasmoetlezen.

Oorzaak van dyslexie

De meeste leerproblemen worden veroorzaakt doordat vaardigheden niet automatiseren, zo ook bij dyslexie. Bij onvoldoende automatisering, waarbij informatie wordt opgeslagen in het langere termijn geheugen, wordt het werkgeheugen overbelast. Zo blijkt dat een beginnende lezer veel hersenactiviteit vertoont aan de voorkant van de hersenen (in het parieto-temporale en frontale gebied). Dat is het gebied waar de beginnende lezer op een spellende manier bewust wordt van de woorden.

Later verschuift deze informatieverwerking van woorden in de hersenen meer naar achteren (naar het occipito-temporale gebied, ook wel het visuele- woordengebied genoemd). Dit gebied in de hersenen zorgt voor het automatisch en vlot herkennen van woorden. Hoe vaardiger de lezer, hoe meer activiteit er plaatsvindt in dit naar achteren gelegen gebied. Dyslectische kinderen blijven ook bij het ouder worden de meeste activiteit vertonen in de voorzijde van de hersenen.

Over de oorzaak van dyslexie valt dus veel te zeggen. Je zou het kunnen zoeken in een disfunctioneren van de hersenen, een problematische opvoed- of onderwijsomgeving, of in de moeilijkheid van de taal. Onze voorkeur gaat uit naar een antwoord die het kind minder in een slachtofferspositie plaatst. Bij ons zijn er geen slachtoffers van handicaps, maar unieke individuen met ieder hun eigen ontwikkeling. Samen met het kind bewandelen wij liever wegen waar het kind als held uit de bus komt. Een held die worstelt met woorden. Die misschien minder snel is als de rest, maar plezier heeft in dat wat hij of zij doet.

Begeleiding

Wanneer U zich zorgen maakt over de leesontwikkeling van uw kind kunt U bij Orthobegeleiding terecht. Een kortdurende individuele begeleiding helpt uw kind snel op weg. Ook voor dyslectische kinderen die de vergoede dyslexiezorg hebben gehad, is het raadzaam om na deze behandeling door te gaan met individuele oefeningen. Een kortdurende behandeling met een abonnement op onze oefensite zorgt er voor dat uw kind niet weer terugvalt.

Om zoveel mogelijk korte lijnen te hebben met school, willen we de begeleiding als het kan op school aanbieden. Voor het slagen van de behandeling is het wel belangrijk dat uw kind geregeld samen met U het huiswerk voor de behandeling maakt.

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.